ઇ.સ. ૧૨૦૦‌‌—૧૩૦૦ > તેરમી સદી પહેલા તાપી નદી કાઠે એકા નાનુ એવુ

                               ગામ વિસ્તાર આશરે   ૨૫,કિલોમીટર

ઇ.સ. ૧૫૪૦-૪૧ >   સુરત ના કિલ્લાનુ બાઁધકામ થયુ

ઇ.સ. ૧૫૫૩ > અકબર બાદશાહે  સુરતની મુલાકાતા લીધી

Advertisements